Contact: canadamemon@gmail.com

Board of Directors 2017 - 2018

Arif Memon 647-897-7163 a_memon@yahoo.ca
Ashraf Adamjee 905-452-2315 ashrafadamjee@yahoo.com
Ismail Mirza 647-893-1892 ismadentlab@gmail.com
Junaid Saleem 416-305-9522 jsmemonseth@yahoo.com
Mohammad Amin Jangda 416-854-1851 majmemon@gmail.com
Naeem Khayani 416-570-9324 naeem.khiyani@gmail.com
Nilofer Naz 416-876-6460 nellyforinsurance@gmail.com
Owais Iqbal 416-294-7869 ovais.iqbal@gmail.com
Parveen Bhalagamwala 416-533-1352 parveenvali@yahoo.com
Rafiq Rokerya 905-826-6722 rokerya@gmail.com
Shafi Kachalia 416-737-7869 mskachalia@hotmail.com
Tariq Qasim 416-820-1778 tskasim@yahoo.com
Zakir Naviwala 647-937-3579 zakir63@hotmail.com